/ Bestuursrechter

Zaken tussen overheid en burgers of bedrijven worden door de bestuursrechter behandeld. Daarnaast behandelt de bestuursrechter ook conflicten tussen overheidsorganen onderling. Zaken waarmee een bestuursrechter te maken krijgt gaan meestal over ruimtelijke ordening, milieu en sociale zekerheid. Het ambtenarenrecht en vreemdelingenrecht behoren tevens bij de bestuursrechter.

Een bezwaarschrift indienen

Gewoonlijk start een bestuursrechtprocedure met een besluit van een bestuursorgaan zoals een minister, college van B&W of burgemeester. Ook het bestuur van een waterschap en een belastinginspecteur behoren tot bestuursorganen.

Een belanghebbende die het niet eens is met het besluit kan gewoonlijk bezwaar maken bij de instantie die het besluit heeft genomen. Het dient hierbij wel om een schriftelijk besluit te gaan. Een bezwaarschrift dient meestal binnen zes weken te worden ingediend en is gratis. Gaat u in bezwaar, dan moet het betrokken bestuursorgaan nogmaals naar de beslissing kijken.

De hoorzitting

Vaak organiseert het betrokken overheidsorgaan de hoorzitting waarop bezwaarschriften worden behandeld. Tijdens deze zitting kunnen belanghebbenden hun mening toelichten. Daarvoor kunnen zij een advocaat of andere vertegenwoordiger meenemen, maar dat is niet verplicht. Tijdens de hoorzitting kunnen ook deskundigen of getuigen worden gehoord. Van de zitting wordt een verslag gemaakt.

Beroep instellen

Indien iemand het niet eens is met de beslissing op het bezwaar, kan er binnen zes weken beroep worden ingesteld. Dit kost echter wel geld. De bestuursrechter van de rechtbank behandelt meestal het beroep, maar voor sommige zaken zijn er gespecialiseerde bestuursrechters. Een voorbeeld hiervan is het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Vooronderzoek beroep

De rechter stelt een vooronderzoek in indien iemand een beroepschrift heeft ingediend. De rechter vraagt dan bij het overheidsorgaan alle stukken op. Degene die het beroep heeft ingesteld kan daarnaast om toelichting vragen.

Wel of geen zitting?

Een bestuursrechter doet soms op basis van de schriftelijke stukken meteen uitspraak zonder zitting te houden. De partijen kunnen daartegen in verzet komen door een verzetschrift in te dienen bij de rechtbank. In zo'n geval wordt er opnieuw gekeken of er een rechtszitting nodig is.

Organiseert de rechter wel een zitting, dan ontvangen beide partijen een oproep waarin staat of zij verplicht zijn om te komen en wanneer zij het dossier met de stukken kunnen inzien. Een advocaat meenemen is niet verplicht, maar wel verstandig. Ook getuigen en deskundigen kunnen door de rechter worden gevraagd om naar de zitting te komen.

De uitspraak

De bestuursrechter doet na de zitting binnen zes tot twaalf weken schriftelijk uitspraak. Hierbij beoordeelt hij of de beslissing van de overheid terecht is of niet. De rechter kan zelf een beslissing nemen, of het bestuursorgaan opdragen om dit te doen. Ook kan de rechter bepalen of de partij die in het ongelijk is gesteld een schadevergoeding moet betalen.

Hoger beroep

Is iemand het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kan hij in de meeste gevallen in hoger beroep gaan. In de uitspraak staat precies aangegeven binnen welke termijn en bij welke rechter dit moet gebeuren. Voor de behandeling van het hoger beroep in het bestuursrecht bestaan speciale gerechten.

Een voorlopige voorziening

Het besluit van de overheid blijft in het algemeen van kracht zolang de beroepsprocedure of bezwaarschriftprocedure loopt. Partijen kunnen in spoedeisende zaken aan de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling door te laten gaan of juist uit te stellen.

Klacht indienen

Voor sommige beslissingen van de overheid is geen bezwaar of beroep mogelijk. Mensen hebben in dat geval vaak wel de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de instantie die de beslissing heeft genomen. Het is soms ook mogelijk om naar de civiele rechter te gaan en daar een schadevergoeding te vragen.

Terug naar overzicht

3 stappenplan

  • 1. Vraag en kijk rond
  • 2. Ervaringen en accreditaties
  • 3. Maak (gratis) kennis
Lees meer...